„Viskas mūsų kelyje yra apsisprendimas: apmąstytas, nujaučiamas, paslaptingas, tas, kuris įvyksta giliausioje vidujybėje yra slapčiausias ir galingiausias savuoju apibrėžtumu” - Martin Buber.
„Viskas mūsų kelyje yra apsisprendimas: apmąstytas, nujaučiamas, paslaptingas, tas, kuris įvyksta giliausioje vidujybėje yra slapčiausias ir galingiausias savuoju apibrėžtumu” - Martin Buber.
„Viskas mūsų kelyje yra apsisprendimas: apmąstytas, nujaučiamas, paslaptingas, tas, kuris įvyksta giliausioje vidujybėje yra slapčiausias ir galingiausias savuoju apibrėžtumu” - Martin Buber.

2021 metais įgyvendintos veiklos

Žvelgdami į praėjusius metus, galime pasakyti, kad nepaisant iššūkių organizacija įgyvendino eilę projektų, skirtų įvairioms visuomenės grupėms ir džiaugiamės, kad pasiekėme numatytus  tikslus ir esame pasiruošę pasitikti naujus iššūkius ir galimybes.

Viešoji įstaiga Šiaulių psichologinių paslaugų centras  su Šiaulių rajono savivaldybės administracija buvo pasirašiusi finansavimo sutartį projekto „SAVIŽUDYBĖS KRIZĖS ATPAŽINIMAS BEI INTERVENCIJOS ĮGŪDŽIŲ LAVINIMAS“ įgyvendinimui.

Projekto tikslas: – suteikti žinių ir svarbiausių įgūdžių, kurie būtini efektyviai savižudybių prevencijai bei intervencijai įgyvendinti.

Projekto uždaviniai:

 • Suteikti teorinių žinių apie savižudybės krizės procesą, savižudybių intervencijos ypatumus.
 • Išmokyti atpažinti savižudybės rizikos ženklus, įvertinti rizikos laipsnį bei numatyti savižudiškų veiksmų tikimybę.
 • Ugdyti gebėjimą motyvuoti savižudybės krizėje esančius asmenis priimti tinkamą jo situacijaipagalbą.
 • Išmokyti taikyti saugumą užtikrinančių veiksmų eilę: saugumo įvertinimą, saugumo plano sudarymą, jo veikimo užtikrinimą.
 • Prisidėti prie visuomenėsnuostatų apie savižudybės grėsmę patiriančius asmenis keitimo.

Projekto tikslinė grupė: Šiaulių rajono savivaldybės gyventojai.  

Projekto metu vykdyta veikla: pravesti penki seminarai tema - Savižudybės krizės atpažinimas bei intervencijos įgūdžių lavinimas (viso 20 ak. val.).

 

**********************************************************************************************************************************************************************************

Viešoji įstaiga Šiaulių psichologinių paslaugų centras  su Šiaulių miesto savivaldybės administracija buvo pasirašiusi finansavimo sutartį projekto „SAVIŽUDYBĖS KRIZĖS ATPAŽINIMAS BEI INTERVENCIJOS ĮGŪDŽIŲ LAVINIMAS“ įgyvendinimui.

Projekto tikslas: suteikti bendruomenei žinių ir svarbiausių įgūdžių, kurie būtini efektyviai savižudybių prevencijai bei intervencijai įgyvendinti

Projekto uždaviniai: 

 • Suteikti teorinių žinių apie savižudybės krizės procesą, savižudybių intervencijos ypatumus.
 • Suteikti teorinių žinių apie  psichologines krizes, mokyti bendrauti su krizę išgyvenančiu vaiku.
 • Išmokyti atpažinti psichologinės krizės etapus, suteikti žinių apie pagalbos sau būdus ir galimybes.
 • Išmokyti atpažinti savižudybės rizikos ženklus, įvertinti rizikos laipsnį bei numatyti savižudiškų veiksmų tikimybę.
 • Ugdyti gebėjimą motyvuoti savižudybės krizėje esančius asmenis priimti tinkamą jo situacijaipagalbą.
 • Išmokyti taikyti saugumą užtikrinančių veiksmų eilę: saugumo įvertinimą, saugumo plano sudarymą, jo veikimo užtikrinimą.
 • Prisidėti prie visuomenėsnuostatų apie savižudybės grėsmę patiriančius asmenis keitimo.

Projekto tikslinė grupė: Šiaulių  miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai, mokiniai ir mokinių tėvai (globėjai).

Projekto metu vykdytos veiklos: 

 • 8 Seminarai mokytojams „Savižudybės krizės atpažinimas bei intervencijos įgūdžių lavinimas“ (viso 32 ak. val.);
 • 4 Seminarai mokinių tėvams (globėjams): „Psichologinės krizės ir savipagalba“ (viso 8 ak. val.);
 • 16 Paskaitų mokiniams: „Psichologinės krizės ir savipagalba“ (viso 16 ak. val.).

**********************************************************************************************************************************************************************************

VšĮ Šiaulių psichologinių paslaugų centras teikė psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugas. Paslaugas finansavo Šiaulių rajono Savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras vadovaujantis Psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugų teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. liepos 31 d. įsakymu Nr. V-1733 „Dėl Psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Tikslai: stiprinti visuomenės psichologinę gerovę, gerinti streso valdymo įgūdžius, diegti psichikos sveikatos raštingumo pagrindus – išmokyti atpažinti ir tinkamai išreikšti emocijas, lengviau spręsti konfliktines situacijas bei suteikti emocinę paramą išgyvenant sudėtingas gyvenimiškas situacijas.

Tikslinė grupė: Šiaulių rajono savivaldybės gyventojai.

Užsiėmimai grupėms:

 • streso valdymo praktiniai užsiėmimai;
 • emocijų atpažinimo ir išraiškos, konfliktų valdymo praktiniai užsiėmimai;
 • savitarpio pagalbos grupės;
 • psichologinės konsultacijos asmenų grupėms;
 • kiti psichologinę gerovę ir (ar) psichikos sveikatą stiprinantys praktiniai užsiėmimai.

Vykdyta veikla: Pravesti 68 seminarai (viso 272 ak. val.)

**********************************************************************************************************************************************************************************

VšĮ Šiaulių psichologinių paslaugų centro lektoriai skaitė paskaitos psichinės sveikatos ir lytiškumo ugdymo temomis Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų ir Šiaulių profesinio rengimo centro mokiniams ir vedė seminarus Visuomenės sveikatos specialistams, vykdantiems sveikatos priežiūrą mokyklose. Paslaugas finansavo Šiaulių m. savivaldybės  Visuomenės sveikatos biuras.

Tikslai:

 • Ugdyti bendrojo ugdymo mokyklų/profesinio mokymo įstaigų mokinius psichinės sveikatos ir lytiškumo klausimais.
 • Didinti visuomenės sveikatos specialistų, vykdančių sveikatos priežiūrą mokyklose, kompetencijas psichikos sveikatos srityje, tobulinti kompetencijas, reikalingas mažinti neigiamą psichosocialinių rizikos veiksnių poveikį darbuotojų sveikatai ir stiprinti darbuotojų psichikos sveikatą.

Tikslinės grupės:

 • Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų ir Šiaulių profesinio rengimo centro mokiniai.
 • Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos specialistai, vykdantys sveikatos priežiūrą mokyklose.

Vykdytos veiklos:

 • Pravestos paskaitos bendrojo lavinimo mokyklų mokiniams (60 ak. val.).
 • Pravesti seminarai visuomenės sveikatos specialistams, vykdantiems sveikatos priežiūrą mokyklose (24 ak. val.).

**********************************************************************************************************************************************************************************

 

VšĮ Šiaulių psichologinių paslaugų centras teikė Savipagalbos grupių užsiėmimo paslaugas. Sutartis sudaryta su Joniškio rajono savivaldybės administracija.

Tikslinė grupė: paslauga teikta ilgai nedirbantiems asmenims, dalyvaujantiems projekte dėl Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinė paramą ar darbo paieškos išmoką gaunantiems asmenims Joniškio rajono savivaldybėje.

Vykdyta veikla: Pravesta 15  savipagalbos grupių  užsiėmimų (150 valandų).

**********************************************************************************************************************************************************************************

VšĮ Šiaulių psichologinių paslaugų centras teikė Savipagalbos grupių užsiėmimo paslaugas ir individulias psichologo konsultacijas. Sutartis sudaryta su Šiaulių rajono savivaldybės administracija.

Tikslinė grupė: paslauga teikta ilgai nedirbantiems asmenims, dalyvaujantiems projekte dėl Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinė paramą ar darbo paieškos išmoką gaunantiems asmenims Šiaulių rajono savivaldybėje.

Vykdytos veiklos:

 • Pravestos 2 savitarpio grupės (30 valandų).
 • Suteiktos 157 individualios psichologo konsultacijos.

**********************************************************************************************************************************************************************************

VšĮ Ventos Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos vaikų dienos centras su Akmenės savivaldybe įgyvendina projektą Kompleksinės paslaugos šeimai Akmenės rajone „Aukštos kokybės kompleksinės paslaugos – tai kelias į pozityvią šeimos raidą ir saugumą“ Nr.08.4.1.-ESFA-V-416-10-0003. VšĮ Šiaulių psichologinių paslaugų centras projekte teikia nemokamas individualias psichologų paslaugas Akmenės rajono šeimoms.  

Tikslas: teikti Akmenės rajono šeimoms nemokamas  psichologo konsultacijas.

Tikslinė grupė: Akmenės rajono savivaldybėje gyvenančios šeimos. 

Vykdyta veikla: pravestos 102 individualios psichologo konsultacijos.

**********************************************************************************************************************************************************************************

Bendradarbiaujant su Mažeikių rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos  biuru pravestas seminaras tema: „Kaip sureguliuoti fizinę, psichologinę, socialinę ir dvasinę pusiausvyrą“.

Tikslas: suteikti asmenims su negalia žinių apie patiriamą stresą, jo poveikį ir mažinimo būdus, emocijų valdymą, nuotaikos gerinimą. Išmokyti vertinti situacijas, galinčias sukelti stresą, spręsti problemas įveikiant kliūtis, taip išvengiant ir susidorojant su stresu.

Tikslinė grupė: Mažeikių rajono gyventojai (neįgalieji). 

Vykdyta veikla: pravestas seminaras tema „Kaip sureguliuoti fizinę, psichologinę, socialinę ir dvasinę pusiausvyrą“.

**********************************************************************************************************************************************************************************

 

Bendradarbiaujant su Radviliškio  rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos  biuru  pravestos paskaitos 5-12 klasių moksleiviams žalingų įpročių temomis.

Tikslas:  vykdyti žalingų įpročių prevenciją, supažindinti su priklausomybę sukeliančių medžiagų žala, stiprinti psichologinę, emocinę sveikatą.  

Tikslinė grupė: 5-12 klasių bendrojo lavinimo mokyklų mokiniai. 

Vykdyta veikla:  pravesta 16 paskaitų šiomis temomis: 

 • ,,Žalingų įpročių pasekmės sveikatai“ .
 • „Įpročiai : kas mums žalinga, o kas padeda“.
 • "Paauglystė ir žalingi įpročiai'' .
 • „Kodėl žalingi įpročiai mums kenkia“ .
 • ,,Žalingi įpročiai ir kaip jų atsikratyti?''. 

**********************************************************************************************************************************************************************************

 

Bendradarbiaujant su Jonavos rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuru vestas 16 ak. val, seminaras tema: „Savižudybių ir savižalos prevencija“.

Tikslas:  suteikti žinių ir svarbiausių įgūdžių, kurie būtini efektyviai savižudybių prevencijai bei intervencijai įgyvendinti.

Tikslinė grupė: Jonavos rajono savivaldybės gyventojai.

Vykdyta veikla:   pravestas 16 ak. val, seminaras tema: „Savižudybių ir savižalos prevencija“.

**********************************************************************************************************************************************************************************

Bendradarbiaujant su Joniškio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuru vesti 4 ak. val.  trukmės seminarai tema: „Savižudybės krizės atpažinimas bei intervencijos įgūdžių lavinimas“.

Tikslas:  suteikti žinių ir svarbiausių įgūdžių, kurie būtini efektyviai savižudybių prevencijai bei intervencijai įgyvendinti.

Tikslinė grupė: Joniškio  rajono savivaldybės gyventojai.

Vykdyta veikla:   pravesti seminarai tema: „Savižudybės krizės atpažinimas bei intervencijos įgūdžių lavinimas“ (viso: 12 ak.val.)

**********************************************************************************************************************************************************************************

VšĮ Šiaulių psichologinių paslaugų centras teikė Geros savijautos programos paslaugas.

Paslaugas finansavo Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerija vadovaujantis ​Lietuvos respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. liepos 9 d įsakymu Nr. V-1259  „Dėl Geros savijautos programos ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Programos tikslai: užtikrinti mokinių, besimokančių pagal bendrojo ugdymo programas, emocinės savijautos bei psichikos sveikatos gerinimą, sudarant galimybę visiems mokiniams dalyvauti tikslinėse įvairaus pobūdžio Savijautos programose

Uždaviniai:

 • ugdyti mokinių socialinius emocinius įgūdžius;
 • stiprinti mokinių psichologinį atsparumą;
 • ugdyti mokinių bendradarbiavimo bei darbo komandoje įgūdžius;
 • ugdyti gilesnį mokinių savęs pažinimą bei gebėjimą reflektuoti;
 • ugdyti mokinių gebėjimą priimti atsakingus sprendimus;
 • stiprinti mokinių savivertę bei skatinti jų motyvaciją mokytis;
 • mokyti mokinius relaksacijos, nusiraminimo ir kitų streso įveikos technikų.

Tikslinė grupė: bendrojo lavinimo mokyklų moksleiviai.

Vykdyta veikla: pravesti seminarai (viso 16 ak. val.)